شبکه‌هاي اجتماعي و راهبردهاي ساخت افکارعمومي در سازمان روابط‌عمومي

 دکتر حسن بشیر مقاله «شبکه‌هاي اجتماعي و راهبردهاي ساخت افکارعمومي در سازمان روابط‌عمومي» را در نهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک ارائه کرد.

عضو هيأت علمي دانشگاه و استاد ارتباطات بين‌الملل درباره این مقاله گفت: امروزه شبکه‌هاي اجتماعي در حقيقت اصل روابط‌عمومي را تشکيل مي‌دهند. به عبارت ديگر، ارتباطات در شبکه‌هاي اجتماعي در واقعيت غيرمجازي، يعني در جهان خارج واقعي‌ و نيز در واقعيت مجازي، يعني در فضاي سايبر و مجازي، اساس روابط‌عمومي را تشکيل مي‌دهند. اگر امروزه شبکه‌هاي اجتماعي مجازي توانسته‌اند بسياري از مخاطبان را به خود جذب کنند،‌ بنابراين بايد به مثابه يک حوزه مهم روابط‌عمومي به آنها توجه شود که البته بايد همراه با «بصيرت رسانه‌اي» باشد.

 وی با بیان اینکه با توجه به گسترش ارتباطات انساني از طريق شبکه‌هاي اجتماعي و ارتباط اين وضعيت با «افکارعمومي» در سطح کشوري، منطقه‌اي و جهاني، وظايف روابط‌عمومي در رابطه با «ساخت افکارعمومي» اهميت به‌سزايي پيدا مي‌کند، گفت: به عبارت ديگر، روابط‌عمومي درصدد است که براساس اهداف تعيين شده، محتواي تبليغاتي و پيام‌رساني خود را به‌گونه‌اي به مخاطبان مختلف برساند که آنان را با خود همسو و همدل سازد. بنابراين،‌ در اين زمينه نوعي از «ساخت ذهنيت» که همان «ساخت افکار»‌ است بايد مورد توجه قرار گيرد.

عضو هيأت علمي دانشگاه و استاد ارتباطات بين‌الملل افزود: بنابراين براي ايجاد «ذهنيت مشترک اجتماعي» ‌که نوعي از «ساخت افکارعمومي» است، روش مناسب را بايد پيدا کرد. اين روش مي‌تواند مراحل گوناگوني را همچون ابداع ايده مناسب و ممتاز براي سازمان جهت تبديل شدن آن به يک فکر عمومي، توليدسازي ايده مزبور در اشکال مختلف قابل رمزگشايي توسط مردم، توزيع‌سازي ايده به اشکال گوناگون و مفيد و تنوع‌سازي پيام دربرداشته باشد.

دکتر بشیر ادامه داد: ساخت افکار عمومي توسط سازمان روابط‌عمومي با بهره‌گيري از شبکه‌هاي اجتماعي نيازمند الزاماتي است که مي‌توان آنها را «اخلاق روابط‌عمومي در خلق افکارعمومي» ناميد که بايد ويژگي‌هاي همچون فهم افکار عمومي‌ به صورت علمي و مناسب، احترام به افکارعمومي، تعامل دائمي و ارزيابي مستمر را داشته باشد.

وی در پایان گفت: در ساخت کليه مراحل فوق بايد بيش از آنکه بر «مديريت افکارعمومي» تأکيد کرد، بر «ساخت و استمرار افکارعمومي» در حوزه روابط‌عمومي در فضاي مجازي تأکيد نمود. در حقيقت، وظيفه و مسؤوليت روابط‌عمومي‌ها، ساخت پيام‌هاي مؤثر و مفيد و مطلوب براي ساخت افکارعمومي از يک‌سو و تلاش براي اعتمادسازي مداوم براي استمرار اين افکارعمومي از سوي ديگر است. روابط‌عمومي‌ها،‌ نيازمند مديريت مستقيم افکارعمومي به معناي ايجاد تغيير به هر قيمت براي اهداف سازمان نيستند. اين حرکت خود مي‌تواند يک حرکت منفي و غيرمطلوب تلقي شود.

نظر خود را اضافه کنید.

شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد


1395 - 1391 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به ستاد برگزاری هفته روابط عمومی می باشد .